Inschrijving

* Dit wandelevenement is een wandel(prestatie)tocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en uitsluitend op eigen risico.

* Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.

* De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.

* Inschrijving is slechts mogelijk middels het indienen van het inschrijfformulier dat via de website van de Avond4daagse IJburg beschikbaar is of middels het na-inschrijven bij de organisatie tijdens de avonden van de Avond4daagse.

* De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de invulling van het digitale inschrijfformulier. De organisatie is niet aansprakelijk voor het onjuist invullen van het digitale inschrijfformulier of enig gebrek bij het internetverkeer.

* De gegevens die worden ingevuld op het digitale inschrijfformulier zullen niet verder worden verspreid.

* Na digitale inschrijving is het in principe niet meer mogelijk te annuleren. Het is dan ook in principe niet mogelijk het inschrijfgeld weer terug te storten.

* Met het digitaal inschrijven of het na-inschrijven voor de Avond4daagse IJburg verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met al hetgeen bij of krachtens dit reglement is bepaald.

* Met de inschrijving gaat de deelnemer tevens akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Avond4daagse IJburg, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Deelname

* Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.

* Niet toegestaan is gebruik te maken van een vervoermiddel of te rennen.

* Wel toegestaan is het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.

* Tevens toegestaan is aangelijnde(huis)dieren en/of kinderwagens mee te (doen) voeren.

* De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

* Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:

* Aanwijzingen van de organisatie, politie, verkeerstoezichthouders en overige medewerkers dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.

* Ouders van kinderen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.

* Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook, zal worden bestraft: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel kan hem/haar de opruimingskosten in rekening worden gebracht.

* Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Aansprakelijkheid organisatie

* De organisatie dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het startpunt of tijdens het wandelen op de aangegeven routes.

* De deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie of materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.

* De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld voor de niet-leden, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

* De organisatie draagt er zorg voor dat de bij of krachtens deze Algemene voorwaarden toepasselijke regels voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

* In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.

Verkoop en reclame

* Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.

* Reclame-uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden. Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.