Dit is de privacyverklaring van Stichting Avond4Daagse IJburg

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: info@avond4daagseijburg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Avond4Daagse IJburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld op welke school je zit)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of voogd om zich in te schrijven voor de Aonvd4Daagse IJburg. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avond4daagseijburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Avond4Daagse IJburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@avond4daagseijburg.nl. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Avond4Daagse IJburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Avond4Daagse IJburg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is over de Avond4Daagse IJburg
  • Je te informeren over wijzigingen omtrent de Avond4Daagse IJburg.
  • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Avond4Daagse IJburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Avond4Daagse IJburg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Avond4Daagse IJburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@avond4daagseijburg.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Avond4Daagse IJburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Stichting Avond4Daagse IJburg. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting Avond4Daagse IJburg raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.